Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja

logo projekty unijne

Tytuł projektu Budowanie kariery zawodowej uczniów
szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja.
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-0004/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 28 lipca 2020r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Beneficjent Miasto Opole
Realizator projektu Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 240 252,40 PLN
Wartość dofinansowania 3 604 214,54 PLN
Okres realizacji projektu Od 01.06.2020 do 30.06.2023

Projekt zakłada realizację wsparcia dla uczniów szkół zawodowych z Miasta Opola w zakresie wyposażenia uczniów szkół w dodatkowe kompetencje zawodowe, umiejętności uniwersalne oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy z uwzględnieniem listy zawodów deficytowych.
Projekt skierowany jest do uczniów techników i uczniów szkół branżowych I i II stopnia tj. dla grupy 428 uczniów z 7 szkół zawodowych MO tj:

  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego,
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”,
  • Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki,
  • Zespołu Szkół Mechanicznych,
  • Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II,
  • Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego,
  • Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica.

Wsparciem projektu zostanie również objęte Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ). Projekt obowiązkowo zakłada, że co najmniej 85% wszystkich uczestników kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowią uczniowie, którzy wezmą udział w stażach uczniowskich u pracodawców lub przedsiębiorców, z którymi wnioskodawca współpracował już w trakcierealizacji projektów w latach 2007-2015.

Uczniowie szkół zawodowych wezmą udział w zajęciach rozwijających i podnoszącychkompetencje zawodowe i umiejętności przydatne na rynku pracy tj. w kursach zawodowych oraz zajęciach szkolnych w ramach kół. Zadania projektu będą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Część uczniów, poza udziałem w stażach uczniowskich weźmie udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.
W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy dla wskazanych zawodów zostaną utworzone/doposażone pracownie dydaktyczne w szkołach zawodowych.

Wsparciem zostaną również objęci nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe. Dla nauczycieli zaplanowano udział w stażach zawodowych lub kursach zawodowych i/lub studiach podyplomowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Projekt będzie realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, którego statutowym celem jest m.in zapewnienie wysokiego poziomu i jakości kształcenia praktycznego oraz podnoszenie poziomu i jakości kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Załączniki:

budowanie kariery zawodowej uczniow 2 stopka1

budowanie kariery zawodowej uczniow 2 stopka2