Katalog naszej Biblioteki

das logo der bibliothek

Biblioteka szkolna

 

Nauczyciele – bibliotekarze:

mgr Lidia Ornatowska-Bednarz

mgr Danuta Łągiewka

pokój nr 7  (parter)

 biblioteka szkolna

 

Poniedziałek

8.00 - 14.00

Wtorek

8.00 - 15.00

Środa

8.00 - 15.00

Czwartek

8.00 - 15.00

Piątek

8.00 - 15.00

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI POSIADAJĄ:

 1. Nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 2. Rodzice uczniów.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW


W WYPOŻYCZALNI:

 1. Czytelnik może wypożyczyć do 5 tytułów jednorazowo lub więcej - po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.
 2. Uczniowie klas maturalnych mogą wypożyczyć do 10 tytułów jednorazowo.
 3. Czytelnik może otrzymać prolongatę wypożyczenia na 1 miesiąc, pod warunkiem braku zapotrzebowania na daną pozycję przez innych czytelników.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 5. Wypożyczone książki należy chronić, przed zniszczeniem i zgubieniem.
 6. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 1. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 2. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w niniejszym regulaminie i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.
 3. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
  1. zwrócenia w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej;
  2. promocji do następnej klasy, a w przypadku braku promocji możliwe jest wypożyczenie wyłącznie podręczników niezbędnych do przygotowania się do egzaminu poprawkowego;
  3. kontynuacji nauki w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu.
 4. Możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji mają wszyscy uczniowie z wyjątkiem klas programowo najwyższych.
 5. Absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie wypożycza się.
 6. Absolwenci i uczniowie opuszczający szkołę rozliczają się z biblioteką, otrzymując kartę obiegową.
 7. Książki na wakacje są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.
 8. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń  w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

W CZYTELNI:

 1. Na terenie czytelni można korzystać z następujących zbiorów: znajdujących się w czytelni książek i czasopism, książek z księgozbioru głównego, z materiałów własnych.
 2. Wydawnictwa otrzymane do pracy na miejscu należy przed opuszczeniem czytelni zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Zbiorów znajdujących się w czytelni nie wypożycza się do domu; poza obręb czytelni można je wynieść za zgodą nauczyciela bibliotekarza po okazaniu legitymacji lub innego dokumentu.
 4. W czytelni obowiązuje cisza.
 5. W czytelni nie wolno spożywać posiłków.
 6. Na terenie czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.

KONSEKWENCJE NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW ZWROTU LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻKI

 1. W przypadku niedotrzymania regulaminowego terminu zwrotu książki przez czytelnika następuje wstrzymanie wypożyczeń.
 2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do:
  1. odkupienia tego samego tytułu w przeciągu dwóch miesięcy (w przypadku niemożliwości nabycia identycznego dzieła lub jego nowego wydania czytelnik odkupuje inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza);                                                                                       
  2. w każdym przypadku zagubienia książki wstrzymuje się czytelnikowi dalsze korzystanie ze zbiorów aż do uregulowania spowodowanych strat.
 1. Likwidacja konta czytelnika może nastąpić po uzyskaniu na karcie obiegowej pieczątki stwierdzającej uregulowanie zobowiązań wobec biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI

 1. Z komputerów mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do zachowania ładu i porządku przy stanowiskach.
 3. Przy stanowiskach nie wolnospożywać posiłków.
 4. Uczeń może korzystać ze stanowiska komputerowego najwyżej 1 godz. lekcyjną. Nauczyciel dyżurujący może zezwolić uczniowi na dłuższe korzystanie z komputera.
 5. Jeżeli czytelnik opuści stanowisko bez zgłoszenia nauczycielowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi - bibliotekarzowi. Nie zgłoszonymi uszkodzeniami obciążony będzie uczeń.
 8. Uczniom zabrania się :
 9. samowolnego uruchamiania komputerów;
 10. przyłączania i odłączania sprzętu (myszek, klawiatury);
 11. dotykania okablowania;
 12. dokonywania jakichkolwiek napraw, rekonfiguracji sprzętu.
 13. Internet służy jedynie do celów naukowych. Ściągane pliki są kontrolowane.
 14. Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje stanowisko.
 15. Wybrane strony można wydrukować po uzgodnieniu z nauczycielem dyżurującym.
 16. Za naruszenia regulaminu nakładane będą kary.

Postanowienia końcowe

W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu placówki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od 4 grudnia 2017 r.