HISTORIA SZKOŁY

Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, najstarsza szkoła zawodowa Opola i jedna z najstarszych w regionie, jest spadkobiercą placówek oświatowych, które istniały w budynku szkolnym od czasów międzywojennych. Ciągłość kształcenia zawodowego, trwająca ponad 80 lat, stanowi wyróżnik tej szkoły i jej wspaniałą tradycję.

Decyzję o budowie obiektu dydaktycznego podjęto w 1927 roku, a powstał on w latach 1928-1929.  Wybudowano go przy Moltkestrasse 39/41 (obecna ulica Tadeusza Kościuszki) w stylu niemieckiego funkcjonalizmu. Prosta, surowa bryła bez ornamentów, poziome pasma okien, znakomite proporcje i świetnie rozwiązane wnętrza sprawiają, że obiekt po dziś dzień może uchodzić za nowoczesny. Poddany w 2010 r. gruntownej modernizacji, spełnia obecnie wszystkie wymogi współczesnej placówki edukacyjnej.

Uroczyste przekazanie budynku do użytku miało miejsce 25 czerwca 1929 r. Znalazły tu swoją siedzibę Miejska Szkoła Rzemieślnicza i Miejska Szkoła Handlowa. Do Miejskiej Szkoły Handlowej należały dodatkowo dwie placówki: Zawodowa Szkoła Kupiecka i Szkoła Zarządzania. Stan ten istniał do 1945 roku, przy czym z uwagi na działania wojenne, bombardowania i stacjonowanie w szkole jednostek Wehrmachtu, jesienią 1944 r. zajęcia lekcyjne zawieszono. Na przełomie  1944 i 1945 r. zorganizowano tu szpital wojskowy: najpierw niemiecki, później  radziecki.

Od roku 1946 zaczęły działać w przedwojennych budynkach polskie szkoły. Ulegały one w latach 1946-2009 licznym zmianom organizacyjnym, które były związane z kolejnymi  reformami szkolnictwa.  Najpierw powstało Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe im. Tadeusza Kościuszki (1946-1947)- przekształcone następnie w Państwowe Zakłady Kształcenia Handlowego (1947-1951) oraz Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa, która funkcjonowała w latach 1946-1951. W okresie od 1951 do 1957 r. istniały: Technikum Handlowe, Technikum Finansowe, Technikum Pocztowe,Technikum Statystyczne, natomiast  od 1956 do 1957 roku: Zasadnicza Szkoła Handlowa.

W 1950 roku powstało Technikum Mechaniczno- Elektryczne przy ulicy Gosławickiej (obecnie Osmańczyka) w Opolu, protoplasta dzisiejszego ,,Elektryczniaka”. Dyrektorem tej placówki był Jan Matczyński.

Należy podkreślić, że obecny Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu wywodzi się z następujących opolskich szkół zawodowych:

 • Państwowej Szkoły Przemysłowej (1947-1951)
 • Technikum Przemysłu Cementowego (1951-1953)
 • Technikum Mechaniczno- Elektrycznego (1950-1958)
 • Wydziału Zaocznego dla Pracujących Technikum Mechaniczno- elektrycznego (1952-1972)
 • Gimnazjum Przemysłowego Cementowni: ,,Miasto Opole” i ,,Groszowice” (1946-1951)
 • Zasadniczej Szkoły Cementowej w Opolu i w Groszowicach (1951-1953)
 • Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej (1953-1957)
 • Zasadniczej Szkoły Metalowej (1945-1957)
 • Zasadniczej Szkoły Elektrycznej (1957-1958)

W 1957 r. przeniesiono Zasadniczą Szkołę Metalową i Zasadniczą Szkołę Elektryczną z ulicy Gosławickiej na ulicę Kościuszki 39/41, a Zasadniczą Szkołę Handlową ulokowano w sąsiednim budynku, przy ulicy Kościuszki  43.

1 września 1958 r. powstała nowa szkoła: Technikum Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Elektryczna. Dyrektorem tej placówki został mgr inż. Aleksy Kryłów i kierował nią do 1960 r. W latach 1960-61 dyrektorem był Stanisław Tarnawski. W roku 1961, decyzją Ministerstwa Oświaty powstał Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Opolu w skład którego weszły:

 • Technikum Energetyczne
 • Technikum Energetyczne dla Pracujących
 • Państwowa Szkoła Techniczna
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących.

Dyrektorem został mgr inż. Józef Stanik.

W 1968 r. złożono w Ministerstwie Oświaty w Warszawie wniosek o nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Został on rozpatrzony pozytywnie. Uroczystość związana  z  przyjęciem imienia Patrona odbyła się 21 marca 1970 r.

W roku szkolnym 1971/72 ustanowiono dzień 24 marca jako dzień Patrona Szkoły, a dyrektorem Zespołu został mgr Kazimierz Litwin. Pełnił tę funkcję do 1996 r.

Zgodnie z zarządzeniem opolskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania, w roku szkolnym 1974/1975 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Opolu został przekształcony w Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, natomiast Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu zamieniono na Zasadniczą Szkołę Elektryczną.

1 września 1978 r. przy szkole zorganizowano Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W 1996 roku Elektryczniak stał się szkołą publiczną, na mocy decyzji Rady Miasta Opola z 1 grudnia tegoż roku. W skład Zespołu weszły wówczas następujące szkoły: Technikum Elektryczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Elektryczna, Technikum Elektryczne dla Dorosłych, Szkoła Policealna.  Jednocześnie nowym dyrektorem została Anna Czarnecka.

W tym samym roku decyzją Kuratora Oświaty w Opolu zlikwidowano Centrum Kształcenia Ustawicznego, a jego funkcje przejęło Technikum Zawodowe dla Dorosłych.

W roku 1997 przejściowo obowiązki dyrektora pełnił Jerzy Woźniak.

W 1998 r. zakończyły działalność warsztaty szkolne przy ul. Armii Krajowej. Natomiast nowym dyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych został mgr Władysław Opoka, który pełni tę funkcję do dziś.

Uchwałą Rady Miasta Opola, z dniem 1 września 2002 roku wydano akt założycielski szkoły ponadgimnazjalnej pod nazwą Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki   w Opolu oraz publicznej szkoły ponadgimnazjalnej pod nazwą Publiczne Technikum nr 5 z siedzibą w Opolu przy ulicy Kościuszki 39/41.

W roku szkolnym 2003/2004 otwarto nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Torowej w Opolu. 1 września 2004 r. odnowiono akt założycielski szkoły. Wówczas w skład Zespołu weszły następujące szkoły ponadgimnazjalne: Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej, Publiczne Liceum Profilowane nr VI, Publiczne Technikum Nr 5, Publiczna Zsadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Technikum Zawodowe dla Dorosłych, Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych. W roku szkolnym 2004-2005 podpisano porozumienie o współpracy z Politechniką Opolską.

W 2008 r. szkołę ukończyli ostatni absolwenci Publicznego Liceum Profilowanego  Nr VI oraz Technikum dla Dorosłych.

Uchwałą Rady Miasta Opola z 1 września 2009 roku odnowiono po raz kolejny akt założycielski Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. W skład Zespołu wchodzą obecnie:

Publiczne Technikum Nr 5, Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych.

*     *     *     *      *

Elektryczniak spełnia bardzo ważną rolę w kształceniu kadr technicznych.Uprawnienia zawodowe w okresie powojennym zdobyło tu ponad 21000 absolwentów, świetnie przygotowanych, podejmujących pracę na terenie miasta Opola, województwa, kraju oraz poza jego granicami.

Obecnie uczniowie mają do dyspozycji znakomicie wyposażone pracownie i laboratoria, poznają najnowocześniejsze technologie, a dzięki współdziałaniu szkoły z ponad 120 przedsiębiorstwami, dyrekcja szkoły na bieżąco ustala specjalności kształcenia, które są najbardziej pożądane na rynku pracy (np. w zakresie elektrotechniki, elektroniki, informatyki i mechatroniki).

Od wielu lat uczniowie Zespołu zdobywają najwyższe laury w kraju i za granicą w różnorodnych konkursach i turniejach technicznych, prezentując nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń elektrycznych i mechatronicznych. Wiele z ich jest wprowadzanych jako innowacje, które z powodzeniem służą polskiej gospodarce. To zasługa znakomitej, starannie dobranej kadry pedagogicznej, która za swoje główne zadanie uznaje stałe doskonalenie warsztatu pracy, tak, aby najpełniej służył on procesowi kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń młodzieży.