dofinansowaniu zakupu podręczników

Informacja dla uczniów i rodziców

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dotyczy szkół z siedzibą na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ministra właściwego do spraw rolnictwa

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227).

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowana będzie realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Podstawą do skorzystania z pomocy przez ucznia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu:

 • podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
 • podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
 • materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego*,
 • materiałów ćwiczeniowych*

  Czytaj więcej...

Terminy egzaminów zawodowych - podstawa programowa 2012 i 2017

Szanowni Państwo przypominamy, że egzaminy zawodowe - podstawa programowa 2012 - (jednoliterowe oznaczenia kwalifikacji) w sesji czerwiec - lipiec 2021 r. odbędą się w następujących terminach:

Egzamin pisemny kwalifikacja E.08 - 22 czerwca 2021 r. godz. 12.00
Egzamin pisemny kwalifikacja E.16 - 22 czerwca 2021 r. godz. 14.00
Egzamin praktyczny kwalifikacja E.24 - 21 czerwca 2021 r. godz. 9.00

Egzaminy zawodowe - podstawa programowa 2017 (dwuliterowe oznaczenia kwalifikacji) - w sesji czerwiec - lipiec 2021 r. odbędą się w następujących terminach:

Egzamin pisemny - wszystkie kwalifikacje - 22 czerwca 2021 r.
Egzaminy praktyczne - od 21 czerwca do 3 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje o godzinie rozpoczęcia egzaminu  znajdują się na indywidualnych kontach zdających w systemie SIOEPKZ. Prosimy zdających o zalogowanie się do systemu SIOEPKZ i sprawdzenie terminu egzaminu pisemnego oraz praktycznego.

W razie problemów z dostępem do systemu SIOEPKZ proszę kontaktować się przez e-dziennik z Panem Arturem Rapińskim lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przypominamy, że na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów. Wykaz materiałów i przyborów z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej znajduje się tutaj.

Uczniowie zdający egzamin w sali gimnastycznej oraz w salach na pierwszym piętrze wchodzą do szkoły tylnym wejściem od strony parkingu i  udają się bezpośrednio do sal.

Uczniowie zdający egzamin w sali nr 8, 9 oraz w salach na drugim i trzecim piętrze wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony parkingu i  udają się bezpośrednio do sal.

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminów zawodowych w sesji czerwiec - lipiec 2021 r. znajdują się tutaj.

Zastępstwa

Ze względu na problemy techniczne prosimy sprawdzać zastępstwa bezpośrednio w eDzienniku.

Egzamin zawodowy podstawa programowa 2019

Szanowni Państwo przypominamy, że egzaminy zawodowe ELE.05 oraz ELM.04 w sesji czerwiec 2021 r. odbędą się w następujących terminach:

Egzamin praktyczny z kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - 7 czerwca 2021 r. godz. 9.00 sala nr 4 (sala gimnastyczna)

Egzamin praktyczny z kwalifikacji ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej  - 7 czerwca 2021 r. godz. 13.00 sala nr 4 (sala gimnastyczna)

Egzamin pisemny komputerowy z kwalifikacji ELE.05 oraz ELM.04 - 8 czerwca 2021 r. - sala nr 23 i 24. Szczegółowe informacje o godzinie rozpoczęcia egzaminu  znajdują się na indywidualnych kontach zdających w systemie SIOEPKZ. Prosimy zdających o zalogowanie się do systemu SIOEPKZ i sprawdzenie godziny egzaminu pisemnego.

Zgodnie z informacją CKE, informujemy, że w dniach 2 czerwca 2021 r. (od godziny 21:00) – 4 czerwca 2021 r. (do godziny 21:00) nastąpi przerwa w działaniu systemu SIOEPKZ spowodowana prowadzeniem prac serwisowych.

Przypominamy, że na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów.
Wykaz materiałów i przyborów z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej znajduje się tutaj.

Zdający udający się na egzamin wchodzą do szkoły tylnym wejściem od strony parkingu i  udają się bezpośrednio do sali 4 (parter) lub sali 23 i 24 (pierwsze piętro).

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminów zawodowych w sesji czerwiec - lipiec 2021 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń z zachowaniem dystansu m.in. 1,5 m.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową).
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
  po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. W przypadku EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.
 3. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 4. Przypominamy wszystkim zdającym, że należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu Swoimi wrażeniami po egzaminie możecie się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 6. Należy pamiętać o myciu oraz dezynfekcji rąk.

Wkrótce rusza kurs SEP

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE G1
KURS SEP zakończony Egzaminem

Kurs w formie stacjonarnej
w dniach 31-05-2021 (poniedziałek) i 02-06-2021 (środa)
Początek godz. 15:00

Kursy  G1 (elektryczne) są organizowane dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia elektryczne. W zależności od wiedzy i doświadczenia kandydatów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G1 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też w zakresie uprawnień kontrolno-pomiarowych.

Egzamin Maturalny 2021

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z fizyki i informatyki,  w dniach 18, 19 maja 2021r. nastąpi wyłączenie wybranych sal dydaktycznych w szkole. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć w tych salach, odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

19 maja 2021r. /środa/
wyłączone sale –  9, 28, 30, 31

Sale zastępcze:

Sala 9
4 lekcja – sala 42
5 lekcja – sala 42
Sala 28
1 lekcja – sala 42
2 lekcja – sala 42
Sala 30
3 lekcja – sala 17
4 lekcja – sala 17
5 lekcja – sala 48

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym
spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 19 maja 2021 rw godzinach 17.00 – 18.30
za pośrednictwem platformy Teams.

Link do spotkania, podobnie jak było w przypadku wcześniejszych spotkań,  otrzymacie Państwo z wyprzedzeniem,  za pośrednictwem e-dziennika, w wiadomości od wychowawcy klasy.

Na spotkanie będzie się składało SPOTKANIE OGÓLNE z WYCHOWAWCĄ
oraz spotkania indywidualne z wychowawcą lub nauczycielami uczącymi, którzy
pozostaną do Państwa dyspozycji do godz.18.30.

Tego dnia wychowawcy i nauczyciele będą informować również o prognozach ocen niedostatecznych i sposobach nadrobienia zaległości.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Prosimy o śledzenie wiadomości w e-dzienniku.

UWAGA: Spotkanie z wychowawcą klasy 2f oraz 3a odbędzie się w formie konsultacji. Szczegóły w wiadomości w e-dzienniku.

SPRAWDZANIE KOMPUTERÓW!

WAŻNE – DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

Maturzyści, który zdają egzamin maturalny z informatyki, zgodnie z procedurami zobowiązani są dokonać sprawdzenia poprawności działania komputera wykorzystywanego podczas egzaminu oraz wybranego przez siebie oprogramowania nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu.

Zdający, w podanych godzinach, zgłaszają się do pracowni komputerowej, w której będą pisali egzamin. Dokonują losowania stanowiska egzaminacyjnego oraz sprawdzają poprawność działania systemu.

Sprawdzanie poprawności działania komputerów odbędzie się 18 maja 2021 r. w godzinach 12.00 – 13.00.

Akcja rekrutacja

baner wydarzenie naborowe system0421