RODZICE W SZKOLE czyli WRZEŚNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Szkoła, bez uczniów i nauczycieli, jest tylko budynkiem. To właśnie uczniowie i nauczyciele oraz wszyscy pracownicy obsługi, tworzą społeczność szkolną: są jej sercem i duchem. Trzecim filarem, na którym opiera się edukacja, są rodzice. Bez ich wsparcia, obecności, troski i zainteresowania, działania podejmowane przez szkołę są niepełne.

Pamiętając o tym ważnym miejscu rodziców w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, jak co roku zaprosiliśmy rodziców na pierwsze spotkania z dyrekcją i wychowawcami.

Jako pierwsi do Szkoły zostali zaproszeni rodzice uczniów klas pierwszych. Spotkanie odbyło się już 2. września, właściwie pierwszego dnia nauki Ich dzieci w nowej szkole. Przybili bardzo licznie, chcąc poznać miejsce, w którym ich dzieci spędzą kolejne lata edukacji. Aby czuli się bezpiecznie podczas tego spotkania, zebrania rozpoczynały się w różnych godzinach, a warunki zostały stworzone w taki sposób, aby został zachowany dystans społeczny. Podczas spotkania z Dyrekcją Szkoły, które odbyło się na sali gimnastycznej, Rodzice mieli okazję poznać organizację pracy Szkoły: stawiane cele, kierunki pracy, obszary działań, ofertę zajęć pozalekcyjnych, cyklicznie organizowane w Szkole obozy i imprezy. Zapoznali się ze stroną internetową Szkoły, zasadami działania dziennika elektronicznego oraz ofertą ubezpieczenia rekomendowaną przez prezydium Rady Rodziców. Po spotkaniu ogólnym przyszedł czas na pierwszy kontakt z wychowawcami…

Tydzień później, 9. września, do Szkoły przyszli rodzice klas starszych, którzy spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Dla rodziców klas czwartych przygotowane zostało spotkanie informacyjne związane z ostatnim egzaminem zawodowym oraz egzaminem maturalnym.

Ostatnie wrześniowe spotkanie odbyło się już w wąskim gronie rodziców. 30. września zebrali się przewodniczący klasowych Rad Rodziców, aby podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły omówić plan działania Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21, zaopiniować Program Wychowawczy i Profilaktyki oraz dokonać wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców.

Dziękujemy wszystkim rodzicom naszych uczniów, którzy, mimo sytuacji epidemiologicznej, zdecydowali się na udział w pierwszych spotkaniach rodziców i wychowawców w bieżącym roku szkolnym. Zachęcamy równocześnie do śledzenia postępów i frekwencji dziecka za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz kontakt z wychowawcami i dyrekcją poprzez komunikator eszkoły.

Kolejne, kwartalne spotkanie rodziców i wychowawców, zaplanowane jest na 18. listopada 2020 roku.