OBCHODY 73 ROCZNICY SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

obchody_rocznicy_agresji2012

W ubiegły poniedziałek minęła 73-ta rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939r., bez wypowiedzenia wojny na ziemie II Rzeczypospolitej wkroczyła armia Związku Radzieckiego, realizując tym samym postanowienia paktu Ribbentrop – Mołotow z sierpnia 1939r., Rosja Sowiecka rozpoczęła ciąg wydarzeń, które przyniosły setki tysięcy ofiar śmiertelnych, terror wobec ludności cywilnej oraz miliony zesłań.

Jak co roku, w celu oddania hołdu i uczczenia wszystkich ofiar sowieckiej agresji pod opolskim pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Komunalnym na Półwsi, zebrali się na uroczystościach przedstawiciele władz miasta Opola, województwa i samorządu, członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, Sybiracy, weterani, wojsko oraz przedstawiciele opolskich szkół.

Czytaj więcej...

OSTATNIE POŻEGNANIE MGR INŻ. FRANCISZKA DZIONKA

   Z głębokim żalem, w sobotnie południe, na OPOLSKIM CMENTARZU  pożegnaliśmy długoletniego nauczyciela i dyrektora OPOLSKIEGO  MECHANICZNIAKA  oraz  znakomitego pracownika naszego szkolnego archiwum, który zmarł 12 września 2012r.

Franciszek Dzionek urodził się we Lwowie. Mając 5 lat, w 1945 roku, przyjechał z rodzicami do Opola. Ukończył siedmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Opolu, a następnie z wyróżnieniem Technikum Mechaniczne, z którym związał się na całe życie. Studia inżynierskie i magisterskie ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W Zespole Szkół Mechanicznych pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych branży mechanicznej. Bezgranicznie oddany swojej ukochanej szkole, oświacie zawodowej miasta Opola i województwa opolskiego, dla których poświęcił całe życie. Nigdy nie szczędził sił jako nauczyciel i dyrektor, wspomagał nauczycieli i studentów, pomagał uczniom i ich rodzicom.

Czytaj więcej...

RODZICE UCZNIÓW KLAS I W ELEKTRYCZNIAKU

spotkanie_z_rodzicami-600

Rozpoczęcie nauki w nowej szkole jest dużym przeżyciem zarówno dla młodzieży jak również dla rodziców. Nowy rozdział w życiu swoich dzieci, często powoduje u rodziców wiele wątpliwości, oczekiwań. Wychodząc naprzeciw wszelkim potrzebom rodziców 12 września 2012 r. Dyrektor Opolskiego Elektryczniaka Dariusz Dobrowolski powitał wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Po serdecznym przywitaniu wszystkich zgromadzonych, Pan Dyrektor Dariusz Dobrowolski przedstawił zespół kierowniczy, kadrę pedagogów oraz wychowawców klas pierwszych. Po prezentacji Dyrektor szkoły przedstawił wizję pracy w nowym roku szkolnym. Swój program zaprezentowali również pedagog, pielęgniarka a bogatą ofertę biblioteki szkolnej przedstawiła .

Zdjęcia w naszej galerii zdjęć - zobacz>>>

Czytaj więcej...

ELEKTRYCZNIAK NA TARGACH ENERGETAB

Energetab

Dzięki współpracy z firmą el 12, 12 września uczniowie klasy 3BT i 3ET, a 13 września najbardziej aktywni uczestnicy „Akademii el12” mieli wyjątkową okazję aby zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i produktami czołowych producentów i dostawców, którzy odgrywają znaczącą rolę w rozwoju elektroenergetyki w Polsce i na świecie.

Produkty i technologie prezentowane na targach ENERGETAB 2012 związane są z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, odnawialnymi źródłami energii, maszynami i wyposażeniem elektrycznym, kablami i przewodami, konstrukcjami przemysłowymi, oświetleniem oraz aparaturą pomiarową i kontrolno - sterującą a także usługami dla energetyki, itp. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Władysław Opoka, Rafał Chwaliński, Andrzej Barczuk, Joachim Strzałka.

Zdjęcia w naszej galerii zdjęć - zobacz>>>

POMOC STYPENDIALNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Rok skolny 2012/2013

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – edycja 2012/2013. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są poniżej oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są w sekretariacie (pokój 615) Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, pod ww. adresem, w terminie od 3 do 14 września br., w godz. 7.30 – 15.30 (w ostatni dzień naboru do godz. 14.00), w zamkniętych kopertach. W przypadku wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty / kuriera – o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem telefonu: 77 / 54 16 505.

LIST DO SZKÓŁ

DZIĘKUJEMY, ŻE „ELEKTRYCZNIAK JEST NASZĄ DUMĄ” !

Władysław Opoka Dziękujemy, że „Elektryczniak jest naszą dumą”
- pożegnanie dyrektora Władysława Opoki

Zawsze tak jest, że coś się kończy, coś się zaczyna. Dobiegają końca wakacje: czas odpoczynku – zaczyna się czas wytężonej pracy i realizacji nowych zadań. Dla naszego Pana dyrektora Władysława Opoki kończy się czas trudnej i pełnej wyrzeczeń pracy Dyrektora Opolskiego Elektryczniaka.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektrycznych w dniu 31 sierpnia 2012 r. było historycznym wydarzeniem – Dyrektor Władysław Opoka po raz ostatni rozpoczął posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowując swój czas pracy, dyrektor podziękował wszystkim nestorom, jak również obecnej kadrze, za to, że przez ten czas tworzyli zespół. Duże wzruszenie towarzyszyło zarówno Dyrektorowi jak również wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Długo można by wymieniać zasługi, dokonania i osiągnięcia Dyrektora Władysław Opoki… najkrócej można to wszystko podsumować w zdaniu że „Elektryczniak jest naszą dumą”.

Grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni wraz z pracownikami obsługi, dziękując za każde dobro, które doświadczyli od przechodzącego na emeryturę Dyrektora, zacytowali słowa bł. Jana Pawła II, który powiedział, że: Przyjaciel to taka Osoba dzięki której stajemy się lepsi.

Szczególnie w dniu dzisiejszym wybrzmiały słowa: Drogi Panie Dyrektorze, dziękujemy, że przez ten czas staliśmy się lepsi.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Rok skolny 2012/2013

Zapraszam na uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013, która odbędzie się w poniedziałek 3 września 2012 roku.

Program uroczystości:
Godz. 8.00 Msza św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu w intencji: nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców Zespołu Szkół Elektrycznych
Godz. 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w szkole

Szczęśliwego Nowego Roku… Szkolnego!

ODBIÓR DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dyplomy 2012

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011r. przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dyplomów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z sesji letniej 2012 do macierzystych szkół nastąpi 31 sierpnia 2012r.

Odbiór dyplomów będzie możliwy w następujących terminach:

- 31 sierpnia (piątek) od godz. 11:00 do godz. 13:00 w salach 30 i 31

- od 3 września (poniedziałek) codziennie w godzinach pracy sekretariatu.

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”

Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”

Informacja dotyczy szkół, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W dniu 14 czerwca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła:

  • uchwałę Nr 93/2012 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”,
  • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r.  Nr 706). 

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI !

Matura poprawkowa

Pisemny egzamin poprawkowy z matematyki i wiedzy o społeczeństwie odbędzie się 21 sierpnia 2012 r. /wtorek/ o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, ulica Andrzeja Struga 16.

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 21 sierpnia 2012 r. /wtorek/ o godzinie 9.00 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego w Opolu, ulica Szarych Szeregów 1.

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin w centrum egzaminacyjnym o godz. 8.15 z dowodem tożsamości.

Ustny poprawkowy egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 24 sierpnia 2012 r. /piątek/ o godz. 9.00 w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.