Podręczniki 2019

Zapraszamy do zapoznania się z listami podręczników na rok szkolny 2019/2020.

elektryk.opole.pl/podreczniki-2019

Uwaga kandydaci do szkoły

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W DNIACH:
11.07.2019 – 15.07.2019r.

Godziny przyjmowania od zakwalifikowanych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:
- oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- oryginałów zaświadczeń z egzaminu kończącego szkołę podstawową lub gimnazjum;
- 2 zdjęć legitymacyjnych

Data Godziny pracy komisji
11.07.2019r.  (czwartek) 12.00 – 14.30
12.07.2019r. (piątek) 8.30 – 14.30
15.07.2019r. (poniedziałek) 8.30 – 12.00

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

Uwaga maturzyści!
Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.
Świadectwa będą wydawane 4 LIPCA od godziny 10.00 do 14.00 w sali nr 31.
Od 5 lipca świadectwa wydawane będą w godzinach 9.00 – 14.00.

Wyniki w wersji elektronicznej zostaną będą udostępnione w systemach informatycznych 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00; dostępne pod adresem http://wyniki.oke.wroc.pl

Logowanie do serwisu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali w Szkole.

Absolwenci, którzy:

1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)

2) podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach – otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości

3) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

 

UWAGA!

Trwa rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:
technik: automatyk, elektryk, informatyk i teleinformatyk.

Pobierz wniosek >>

Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie uczniowskim, pokój nr 33.

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019.

27 sierpnia 2019r. /wtorek/ godz. 9.00

 • matematyka – klasa: 1bt, 2et, 3bt, 3gt, 4ct, sala 51;
 • matematyka – klasa: 1ct, 1et, 3at, 3et, 4et, 4ft, sala 50;
 • urządzenia i systemy mechatroniczne, podstawy elektrotechniki, pracownia urządzeń
  i systemów mechatronicznych – klasa: 1bt, 3at, sala 52;

28 sierpnia 2019r. /środa/ godz. 9.00

 • urządzenia i systemy mechatroniczne – klasa 3at, sala 52.

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Na egzamin należy zgłosić się odpowiednio wcześniej i sprawdzić listę oraz salę.

Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

Czytaj więcej...

STYPENDIUM SZKOLNE

W związku z obowiązywaniem Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575), poniżej przedstawiam procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2019/2020:

 1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19 (Sala Obsługi, VII piętro) w okresie od 1 lipca 2019 r. do 16 września 2019 r.
 2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 16 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły. Pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
 5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie . W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
 6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenia niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 528,00 zł na osobę).
 7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 723, 726.

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola zamieszczona jest na stronie:

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

natomiast formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie: http://mcs.opole.pl/p,73,stypendium-szkolne

Z poważaniem
Anna Radlak
Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W DNIACH:
21.06.2019 – 25.06.2019r.

Godziny przyjmowania od absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:
- świadectw ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- zaświadczeń z egzaminu kończącego szkołę podstawową lub gimnazjum.

L.p Data Godziny pracy komisji
1 21.06.2019r.  (piątek) 8.30 – 14.30
2 22.06.2019r. (sobota) 8.00 – 13.00
3 24.06.2019r. (poniedziałek) 8.30 – 14.30
4 25.06.2019r. (wtorek) 8.30 – 14.30

Dyplomy zawodowe

Dyplomy zawodowe można odbierać
w sekretariacie uczniowskim

Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
przewidziane na 17.05 i 18.05 odbędą się zgodnie z planem