EWAKUACJA SZKOŁY - Ćwiczenia

Rozwój cywilizacyjny niesie z sobą coraz więcej zagrożeń naturalnych, spowodowanych działalnością człowieka oraz społecznych. Większość zagrożeń nie sposób wyeliminować, należy zatem dołożyć starań, aby zminimalizować ich niszczące działanie, umiejętnie przygotować się na ich nadejście.

Wśród zagrożeń naturalnych  w Polsce jednym z najczęstszych są pożary. I to nie tylko te obejmujące wielkie obszary (np. pożar lasu), ale także w zakładach pracy, instytucjach, obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, itp. Takie zagrożenie może pojawić się również w naszej szkole. Wszyscy nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracyjni i obsługi muszą być przygotowani na wybuch pożaru w szkole, a także  na zagrożenia  chemiczne, biologiczne, terrorystyczne, itp. ). Potrzebna jest szeroko rozumiana profilaktyka, teoretyczna i praktyczna wiedza oraz prawidłowe postępowanie, gdy dane zagrożenie wystąpi. Doceniając wagę problemu, dyrekcja szkoły organizuje okresowe szkolenia dla wszystkich pracowników szkoły oraz ćwiczenia praktyczne.

W br. szkolnym, społeczny inspektor pracy przeprowadził szkolenie dla wszystkich grup pracowniczych, a w dniu 16.11.br. odbyła się praktyczna ewakuacja szkoły po ogłoszeniu alarmu pożarowego.

W symulacji akcji ppoż. założono wybuch pożaru na III piętrze budynku szkolnego Zespołu Szkól Elektrycznych.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji o pożarze w szkole, natychmiast powiadomił straż pożarną, nakazał uruchomienie syreny alarmowej i dzwonków, postawił zadania osobom funkcyjnym oraz powierzył obowiązki bezpośredniego kierowania ewakuacją nauczycielowi przysposobienia obronnego/edukacji dla bezpieczeństwa  p. Edwardowi Łakomemu.

Do pracy przystąpił powołany wcześniej zespół obserwatorów, który otrzymał zadanie sprawdzania przebiegu ewakuacji. Pielęgniarka szkolna wraz z 3 ratownikami z sekcji ratownictwa medycznego LOK , po opuszczeniu budynku szkolnego  rozwinęła w rejonie zbiórki punkt I pomocy.  Udzielili oni pomocy dwom poszkodowanym uczniom, którzy (takie było założenie) doznali urazu kończyn dolnych.

Ewakuacja uczniów przebiegła bardzo sprawnie. Zachowano spokój, nie dopuszczono do paniki.  Jest to zasługą nauczycieli , którzy zachowując spokój wydawali prawidłowe polecenia  kierując uczniów do właściwych wyjść ewakuacyjnych i dalej w rejon zbiórki. Wypełnili oni również swoje instrukcyjne zadania (zamknięcie sal z pozostawieniem kluczy w drzwiach, zabranie dziennika lekcyjnego, opuszczenie pomieszczenia jako ostatni, sprawdzając, czy wszyscy uczniowie opuścili klasę, itp.).

Na 3 piętrze ściana ognia (wg założenia)  uniemożliwiła nauczycielom i uczniom z sal nr 42, 43, 44 i 45 opuszczenie  budynku drogą ewakuacyjną nr 1. Nauczyciele podjęli prawidłową decyzję pozostania w tej części korytarza w oczekiwaniu na przybycie straży pożarnej i ewakuowanie się przy pomocy drabin lub worów ewakuacyjnych.   Część odciętych zdecydowała się pozostać w klasach, aby rozładować ścisk w tym rejonie korytarza. To była słuszna decyzja nauczycieli.

Podsumowując ćwiczenia zarówno dyrektor szkoły,  jak i kierujący ewakuacją podkreślili bardzo sprawny jej przebieg, wielkie zaangażowanie wszystkich osób funkcyjnych, poważne podejście uczniów do samej ewakuacji, a także podejmowanie przez nauczycieli rozsądnych i prawidłowych decyzji na poszczególnych etapach ewakuacji. Wszyscy uczniowie zostali ewakuowani Nikt realnie nie doznał żadnego obrażenia. Drobne niedociągnięcia, które wystąpiły będą przedmiotem analizy, a zalecenia zostaną przekazane zainteresowanym osobom. Wiosenne  ćwiczenia będą wzbogacone o kolejne elementy.