EWAKUACJA ELEKTRYCZNIAKA’

W dniu 26.10.2017 r. w naszej szkole przeprowadzono ćwiczebną ewakuację. Przygotowana przez nauczyciela EdB Edwarda Łakomego „Symulacja akcji ratunkowej’’ przewidywała zagrożenie substancjami chemicznymi, które zostały rozpylone na terenie szkoły przez niezidentyfikowane osoby. Dodatkowo wystąpiło zagrożenie biologiczne. Podczas otwierania przesyłki listowej przez sekretarkę, wysypał się z koperty biały proszek. Prawdopodobnie laseczki groźnego wąglika.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu chemicznym nakazał ogłosić alarm o skażeniach chemicznych, a następnie powierzył kierowanie akcją ratunkową p. Edwardowi Łakomemu. Kierujący ewakuacją przekazał przez szkolny radiowęzeł komunikat ostrzegawczy, nakazujący chwilowe pozostanie w pomieszczeniach klasowych oraz uszczelnienie drzwi i otworów wentylacyjnych, aż do zmniejszenia się stężenia środków chemicznych. Po upływie ok. 10’ kolejnym komunikatem nakazał ewakuację stanu osobowego z budynku szkolnego. Polecił otworzyć wyjście ewakuacyjne nr 2 (k/sali sportowej) oraz bramy wejściowe na boisko szkolne ( od ul. Orzeszkowej i Duboisa). Pielęgniarka szkolna otrzymała zadanie zorganizowania na boisku szkolnym punktu I pomocy.

 

O zdarzeniu w szkole zostały powiadomione: Policja, Straż Pożarna i Pogotowie ratunkowe. Przebieg ewakuacji obserwowali wyznaczeni pracownicy administracji i obsługi. Do akcji włączyła się grupa ratunkowa koła szkolnego LOK – ratownicy z sekcji ratownictwa medycznego, kierowani przez szefa sekcji Dawida Urbanka oraz grupa p.chem. z sekcji sportów obronnych, kierowana przez szefa sekcji Nikodema Sękowskiego. Zadania na okres ewakuacji otrzymali również ratownicy klasowi i pozoranci. Mieli oni przydzielone konkretne zdarzenia wypadkowe, które mogłyby się wydarzyć podczas ewakuacji. Ratownicy, wspólnie z nauczycielem – opiekunem klasy, powinni szybko zadziałać i udzielić I pomocy oraz ewakuować poszkodowanych do punktu I pomocy. Wsparcia udzielili nam strażacy z JRG 2 z Komendy Miejskiej PSP w Opolu. Pozorowali oni użycie środków chemicznych ( zadymianie na korytarzach ). Pomagał także Piotr Mietełka.

W rejonie zbiórki pokaz udzielania I pomocy osobie poszkodowanej ( zatrucie środkami chemicznymi ) dała grupa ratownicza SzK LOK ( Dawid Urbanek, Dawid Macha, Patryk Fornal, Aleksandra Dudzińska, Joanna Balcer, Aleksandra Wójcik, Bartek Błyszcz, Marek Musialik). W rejonie zbiórki sprawdzono obecność uczniów. Kierujący ewakuacją omówił cele i zadania szkoleniowe przyjęte w Symulacji oraz dokonał wstępnego podsumowania ćwiczenia. W jego ocenie ćwiczebna ewakuacja spełniła zakładane cele szkoleniowe i należy ją ocenić pozytywnie. Stwierdzone niedociągnięcia będą przedmiotem analizy na Radzie Pedagogicznej i na lekcjach wychowawczych, a także na posiedzeniu Zarządu SzK LOK. Dla uczniów klas pierwszych była ona lekcją poglądową, jak zachować się w sytuacji zagrożenia (w tym przypadku chemicznego). Kierujący podziękował wszystkim, którzy wypełniali różne zadania podczas ewakuacji( obserwatorom, ratownikom, pozorantom, strażakom, nauczycielom, pracownikom obsługi, itp.). Na zakończenia głos zabrał dyrektor Dariusz Dobrowolski, który również podziękował wszystkim za sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Dodał, iż jest to obowiązek każdego pracownika i każdego ucznia, a w sytuacji realnego zagrożenia ta wiedza i umiejętności są niezbędne.