EWAKUACJA SZKOŁY

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń, w dniu 28.10.2016 r. w Zespole Szkól Elektrycznych przeprowadzono ćwiczebną ewakuację stanu osobowego szkoły. Zgodnie z opracowanym scenariuszem, ewakuowano cały stan osobowy szkoły z uwagi na zagrożenie pożarowe.

Celem ewakuacji było wyrobienie u uczniów, zwłaszcza klas pierwszych umiejętności i nawyków właściwego zachowania się po ogłoszeniu alarmu , praktycznego zapoznania się z drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, zasadami poruszania się w tłoku, zadymieniu, reagowania na wypadki, omdlenia, zaczadzenia, itp. Dla zespołu kierującego ewakuacja była okazją do doskonalenia kierowania tego rodzaju przedsięwzięciem, zaś dla nauczycieli okazją do skonfrontowania swojej wiedzy na temat szeroko rozumianej ewakuacji z praktyczną jej realizacją. Oni też byli odpowiedzialni za bezpieczne i sprawne wyprowadzenie uczniów z rejonu zagrożenia pożarem.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji o powstaniu pożaru w s. nr 24, podjął decyzję o natychmiastowej ewakuacji osób i najcenniejszego sprzętu z budynku szkolnego. Nakazał uruchomić syrenę alarmową, powiadomił straż pożarną, polecił otworzyć bramy wejściowe na przyszkolne boisko /miejsce zbiórki/ oraz zorganizować punkt I pomocy w rejonie boiska szkolnego. W gotowości do udzielenia I pomocy poszkodowanym podczas ewakuacji były klasowe zespoły ratowników. Spośród członków Koła szkolnego LOK wyznaczeni zostali pozoranci, którzy wcielili się w osoby poszkodowane podczas pożaru. Obserwację zachowania się uczniów prowadzili także członkowie sekcji ratownictwa medycznego koła szkolnego LOK, którzy także udzielili I pomocy uczennicy, która doznała skręcenia stawu skokowego. Dodatkowym elementem ewakuacji ujętym w scenariuszu było zablokowanie wyjścia ewakuacyjnego nr 2 z powodu prac remontowych oraz częściowe zablokowanie drogi ewakuacyjnej nr 2 wskutek rozprzestrzeniającego się w tym rejonie pożaru.

Wyznaczone zespoły kontrolne sprawdzały, czy wszystkie fazy akcji ewakuacyjnej przebiegają prawidłowo. Zwracano przede wszystkim na to, czy opuszczanie budynku szkolnego odbywa się szybko, w sposób zorganizowany, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, bez paniki i bieganiny. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia klasowe , ubikacje i zakamarki. Uwagi osób kontrolujących posłużyły do sporządzenia sprawozdania z przebiegu ewakuacji. Pokaz udzielania I pomocy dał zespół ratownictwa medycznego SzK LOK, w składzie: Mateusz Panicz – kierownik, Ania Miklis, Bartek Błyszcz, Dawid Urbanek i Patryk Fornal. To ta sama ekipa, która podczas spotkania adaptacyjnego dla uczniów klas I w Głuchołazach, przygotowała i zrealizowała różne scenki z zakresu udzielania I pomocy. Dyrektor szkoły p. Dariusz Dobrowolski podziękował ratownikom za ich dotychczasowe zaangażowanie i osiągnięcia w minionym roku szkolnym, a także za bardzo ciekawy pokaz w Głuchołazach oraz wręczył im PODZIĘKOWANIA.

Podziękowanie dla Ani Miklis

W rejonie zbiórki wstępnego podsumowania dokonał odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji - p. Edward Łakomy. W jego ocenie ćwiczebna ewakuacja spełniła swoje zadanie i była kolejnym krokiem w poszerzaniu wiedzy oraz prawidłowego postępowania podczas zagrożenia. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim za sprawną realizację postawionych zadań. Szczegółowe omówienie ewakuacji odbędzie się na najbliższej Radzie Pedagogicznej.