Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI
DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OPOLU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:

a) Publiczne Technikum NR 5 (dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum)

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1A technik mechatronik 30
1B technik elektryk
technik automatyk
30 (15+15)
1D technik informatyk 30

b) Szkoła Branżowa I stopnia NR 3 (dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum)

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1a elektryk 30

c) Publiczne Technikum NR 5 (dla absolwentów klasy ósmej)

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1C technik teleinformatyk 30
1E technik elektryk
technik automatyk
30 (15+15)
1F technik mechatronik 30
1G technik informatyk 30

d) Szkoła Branżowa I stopnia NR 3 (dla absolwentów klasy ósmej)

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1b elektryk 30

3. Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej Maksymalna liczba punktów*
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

*za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym - 18 pkt
 • bardzo dobrym -17 pkt
 • dobrym - 14 pkt
 • dostatecznym - 8 pkt
 • dopuszczającym - 2 pkt

Przedmioty wybrane przez szkołę do poszczególnych oddziałów:

klasa zawód I przedmiot II przedmiot
1CT technik teleinformatyk informatyka język angielski
1ET

technik elektryk/

technik automatyk

fizyka język angielski lub język niemiecki
1FT technik mechatronik fizyka język angielski lub język niemiecki
1GT technik informatyk informatyka język angielski

Do klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 nie ma minimalnego progu punktowego

4. Kryteria dla absolwentów gimnazjum

Kryteria dla absolwentów gimnazjum Maksymalna liczba punktów*
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
PUNKTY ZA EGZAMIN GIMNAZJALNY 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Nie przelicza się

*za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym - 18 pkt
 • bardzo dobrym -17 pkt
 • dobrym - 14 pkt
 • dostatecznym - 8 pkt
 • dopuszczającym - 2 pkt

Przedmioty wybrane przez szkołę do poszczególnych oddziałów:

klasa zawód I przedmiot II przedmiot
1AT Technik mechatronik fizyka język angielski lub język niemiecki
1BT Technik elektryk
1DT Technik informatyk informatyka język angielski

Do klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 nie ma minimalnego progu punktowego

4. Przyjmuje się minimalną liczbę punktów do poszczególnych klas Publicznego Technikum nr 5, która będzie brana pod uwagę w etapie rekrutacji:

 • technik elektryk – 100 pkt
 • technik teleinformatyk – 100 pkt
 • technik mechatronik – 110 pkt
 • technik automatyk – 110 pkt
 • technik informatyk – 120 pkt

5. O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów jaką uzyskał kandydat na podstawie kryteriów rekrutacji w ten sposób, że do poszczególnych klas szkoły będą przyjmowani kandydaci z największą liczb punktów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w klasie

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

7. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim  i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów

9. W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru.

10. Do szkoły branżowej przyjęci będą wszyscy kandydaci z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania limitu miejsc.

11. Tryb odwoławczy:

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu w przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.