Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI
DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OPOLU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:

a) Publiczne Technikum NR 5

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1A technik mechatronik 30
1B technik elektryk 30
1C technik teleinformatyk technik elektronik 30 (15+15)
1D technik informatyk 30
1E technik informatyk 30
1F technik mechatronik 30

b) Szkoła Branżowa I stopnia NR 3

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1a elektryk 30

3. Absolwent gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:

 • 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (po 20 pkt. za każdą z pięciu części egzaminu):

a) język polski
b) historia i wiedza o społeczeństwie
c) matematyka
d) przedmioty przyrodnicze
e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

Przeliczenie: 1% odpowiada 0,2 pkt. za każdą część egzaminu

 • ·72 pkt – maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania po przeliczeniu
  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i 2 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  • celujący - 18 pkt
  • bardzo dobry -17 pkt
  • dobry - 14 pkt
  • dostateczny - 8 pkt
  • dopuszczający - 2 pkt

Przedmioty wybrane przez szkołę do poszczególnych oddziałów:

klasa zawód 1 przedmiot 2 przedmiot
1DT, 1ET Technik informatyk informatyka język angielski
1CT (1/2 klasy) Technik teleinformatyk
klasa zawód 1 przedmiot 2 przedmiot
1AT, 1FT Technik mechatronik

 

fizyka

język angielski lub język niemiecki
1BT Technik elektryk
1CT (1/2 klasy) Technik elektronik
 • 28 pkt. - maksymalna liczba punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
  • 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  • maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

4. Przelicznik punktowy osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (zał. 1)

5. Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych w tegorocznej rekrutacji (zał. 2)

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

7. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.

9. O przyjęciu do danego oddziału technikum decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale.

10. W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru.

11. Do szkoły branżowej przyjęci będą wszyscy kandydaci z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania limitu miejsc.

12. Absolwentom gimnazjum, którzy nie zakwalifikowali się do wybranej szkoły lub klasy, komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę w innej klasie lub szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół.

13. Tryb odwoławczy

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu w przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.