Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Lp Rodzaj czynności Terminy w postepowaniu rekrutacyjnym Terminy w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

od 28 maja 2018 r.
do 22 czerwca 2018 r.

 

do 16 lipca 2018 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.
nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy. od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.
od 17 lipca 2018 r.
do 31 lipca 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 11 lipca 2018 r. godz. 12.00 do 1 sierpnia 2018 r. godz. 12.00
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.
od 11 lipca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 lipca 2018 r.
do 13 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

 

od 24 sierpnia 2018 r.
do 28 sierpnia 2018 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 lipca 2018 r.
godz. 14.00
28 sierpnia 2018 r. godz. 12.00
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole.
16 lipca 2018 r.
godz. 15.00
28 sierpnia 2018 r. godz. 15.00