Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp Rodzaj czynności Terminy             w postepowaniu rekrutacyjnym Terminy             w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz        z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

od 29 maja 2017 r.     do 23 czerwca 2017 r.

 

do 17 lipca 2017 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej                o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.     nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy. od 23 czerwca 2017 r. do 07 lipca 2017 r. od 17 lipca 2017 r.
do 31 lipca 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych        i kandydatów niezakwalifikowanych                 do szkoły 10 lipca 2017 r.     godz. 12.00 1 sierpnia 2017 r.     godz. 12.00
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.
od 10 lipca 2017 r.    do 11 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 10 lipca 2017 r.    do 13 lipca 2017 r.
do godz. 12.00

 

od 25 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 14 lipca 2017 r.
godz. 14.00
28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole.
14 lipca 2017 r.
godz. 15.00
28 sierpnia 2017 r. godz. 15.00