EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE

 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ USTNA

 JĘZYK POLSKI + JĘZYK OBCY

CZĘŚĆ PISEMNA

 JĘZYK POLSKI + JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY + MATEMATYK

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Dla części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego nie określa się poziomu egzaminu.

 

POZIOM PISEMNEGO EGZAMINU Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

 Pisemny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym

EGZAMIN MATURALNY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych

W CZĘŚCI USTNEJ Z:

języka obcego nowożytnego

 W CZĘŚCI PISEMNEJ Z:

biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, filozofii, historii muzyki, historii sztuki, wiedzy o tańcu, języka polskiego, języka obcego nowożytnego.

 

POZIOM EGZAMINU Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH

Pisemny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

Jako przedmiot dodatkowy absolwent może wybrać również przedmioty zdawane jako obowiązkowe, czyli: język polski, matematykę. Przedmioty te zdaje wówczas na poziomie rozszerzonym.

JĘZYK OBCY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY

Język obcy nowożytny może być również wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodatkowy.

Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej.

Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny, może go zdawać w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. Egzamin w części pisemnej może być wówczas zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, natomiast dla egzaminu w części ustnej nie określa się poziomu.

ORZECZENIE LUB OPINIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do 30 września roku, w którym odbywa się egzamin i nie później niż 4 lata przed egzaminem.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Maturzysta zdał, jeżeli w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30% punktów na zdawanym poziomie.

ODNOTOWANIE WYNIKU EGZAMINU NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, wpisuje się 0%.