WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Zespól przedmiotowy nauczycieli polonistów przyjmuje system oceniania wiedzy i umiejętności uczniów skali 1 do 6:

1 – stopień niedostateczny

2 – stopień dopuszczający  - poziom wymagań konieczny (K)

3 – stopień dostateczny – poziom wymagań podstawowy (K +P)

4 – stopień dobry – poziom wymagań rozszerzający (K + P + R)

5 – stopień bardzo dobry – poziom wymagań dopełniający (K + P + R + D)

6 – stopień celujący – poziom wymagań wykraczający (K + P + R + D + W)

 

 

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:

 1. zbiorowa dyskusja inicjowana głównie przez nauczyciela, jako podstawa do indywidualnych ocen uczniów
 2. obserwacja uczniów trakcie procesu dydaktycznego – aktywność aktywność kreatywność podczas prac w zespole; wiedza, umiejętność współpracy i zaangażowanie uczniów
 3. samokontrola i samoocena – uczeń kontroluje na bieżąco stopień opanowania materiału w zakresie pozyskiwanych wiadomości i umiejętności. Potrafi ocenić swoje mocne i słabe strony
 4. sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych uczniów – nauczyciel sprawdza i ocenia testy, sprawdziany, prace klasowe, zadania domowe, sprawdziany ortograficzne
 5. sprawdzanie i ocenianie działalności praktycznej uczniów – nauczyciel sprawdz i ocenia projekty edukacyjne, prezentacje i inne formy aktywności
 6. wypowiedzi ustne uczniów – ocenie podlega stopień opanowania wiadomości i umiejętności prezentowanych podczas wypowiedzi ustnej (odpowiedzi, sprawozdania z prac grupy, prezentacji, recytacji

FORMY KONTROLNYCH PRAC PISEMNYCH:

 1. praca klasowa – to 1-2 godzinna praca pisemna obejmująca szerszy zakres materiału, sprawdzająca umiejętność tworzenia własnego tekstu lub analizy czytanego tekstu
 2. sprawdzian / test  - 1 godzinna praca pisemna obejmująca zakres materiału z więcej niż trzech ostatnich lekcji
 3. kartkówka – krótki sprawdzian wiadomości z ograniczonej partii materiału

RANGA OCEN:

Do oceny semestralnej i końcoworocznej będą brane pod uwagę oceny wg następującej rangi (podane od najwyższej):

I.                    praca klasowa, sprawdzian / test, sprawdzian z lektur

II.                 odpowiedź ustna, kartkówka

III.               zadanie domowe, aktywne uczestniczenie w lekcji, prezentacja, recytacja, sprawdzian ortograficzny

Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia.

Stopnie uzyskane z prac pierwszej rangi mają zasadniczy wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną.

SPOSÓB INFORMOWANIA O TERMINIE, FORMIE SPRAWDZENIA WIADOMOŚCI I ZAKRESIE MATERIAŁU:

 1. sprawdzian pisemny jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
 2. kartkówka nie musi być zapowiadana
 3. nauczyciel określa zakres materialu pisemnego sprawdzianu wiedzy
 4. prace są ocenione i udostępnione uczniom w ciagu miesiąca, kartkówki w ciagu dwóch tygodni
 5. w przypadku oddania prac po terminie nauczyciel wpisuje jedynie oceny pozytywne, oceny niedostateczne nie zostają wpisane do dziennika
 6. nauczyciel ma obowiązek po sprawdzeniu omówić wyniki każdej pracy kontrolnej
 7. w razie wątpliwości uczeń może przeprowadzić indywidualną rozmowę z nauczycielem
 8. wszystkie prace pisemne muszą być ocenione i udostępnione uczniom przed wystawieniem ocen: semestralnej i końcoworocznej
 9. prace kontrolne przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego

SPOSÓB POPRAWY PRAC PISEMNYCH:

 1. uczeń może poprawić ocenę cząstkową z prac pisemnych pisemnych rangi ocen  (praca klasowa, sprawdzian / test, sprawdzian z lektury)

- jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą

- jednorazowo, to znaczy, że ocena pracy poprawkowej jest ostateczna, rozstrzygana na   korzyść ucznia w przypadku, gdy ocena poprawiona jest niższa niż poprawiana

 1. jeśli uczeń nie uzyskał z poprawy oceny pozytywnej, nie zostaje one wpisana do dziennika
 2. poprawa oceny musi nastąpić w terminie do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników pracy pisemnej
 3. nieobecność ucznia na sprawdzianie zostaje odnotowana w dzienniku przez wpis „0”
 4. uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do napisania pracy i jej poprawy
 5. w przypadku, kiedy uczeń nie usprawiedliwił swojej nieobecności na sprawdzianie, może pisać pracę, ale uzyskana ocena jest ostateczna

SPOSOBY INFORMOWANIA O WYSTAWIONYCH STOPNIACH:

 1. uczniów – ustnie
 2. rodziców – prace kontrolne, gromadzone w teczkach, udostępniane są rodzicom na ich wniosek

ZGŁOSZENIE NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI:

 1. przez nieprzygotowanie rozumie się: brak zeszytu, brak zadania, brak wiadomości
 2. ilość możliwych do zgłoszenia nieprzygotowań zależy od liczby godzin lekcyjnych w tygodniu:  przy 2 – 3 godz. Tygodniowo – uczeń ma prawo zgłosić 1 „np.: w semestrze, przy 4 i więcej  - 2 „np.”
 3. uczeń, w pierwszym dniu po dłuższej nieobecności, ma prawo do zgłoszenia „np.” bez wpisu do dziennika
 4. uczeń nie ma prawa do zgłoszenia „np.” w przypadku wcześniej zapowiedzianej pracy pisemnej
 5. uczeń zgłasza „np.”  w klasie, przed rozpoczęciem lekcji

NA OSTATECZNĄ OCENĘ SEMESTRALNĄ I KOŃCOWOROCZNĄ WPŁYWA RZETELNOŚĆ PRACY UCZNIA I SYSTEMATYCZNOŚĆ UZYSKIWANIA OCEN